OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 410 čistič koupelen 5 l

268,62 Kč

222,00 Kč bez DPH

Kód CLE-098
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Vhodný na obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, vodovodní baterie, vnější části toaletní mís, akrylátové vany a plastové součásti. Nevhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám. Snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene.

 

Použití:

Nanášejte jej pomocí pěnového rozprašovače na plochy, rozetřete pomocí houby nebo utěrky a nechejte chvíli působit, Potom povrch dostatečně opláchněte čistou vodou. Pokud potřebujete odstranit větší vrstvy vodního kamene, použijte houbičku s abrazivním padem nebo jemný kartáček. Nenechávejte prostředek na povrchu zaschnout, v případě většího znečištění proces několikrát opakujte. Při denním úklidu je možno používat prostředek zředěný.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H290 - Může být korozivní pro kovy. H318 - Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí. P234 - Uchovávejte pouze v původním balení. P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P501 - Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu

 

Složky směsi k uvedení na etiketě:

Obsahuje Alkoholy, C12-15, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný, Kyselina etidronová, Kyselina sírová, C14- 17-sek-alkan, sodná sůl, Octová kyselina

 

Doplňující informace na štítku:

30 % nebo více voda, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, kyselina citronová, kyselina mléčná, fosfonáty, polyakryláty, parfémy, benzylalkohol, barva.