OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 410 čistič koupelen 5 l

377,52 Kč

312,00 Kč bez DPH

Kód CLE-098
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Cleamen 410 čistič koupelen, 5 l

Cleamen 410 čistič koupelen je tekutý prostředek určený k mytí sanitárních a umývárenských ploch (obklady, umyvadla, vany, sprchové kouty, baterie, vnější části toaletních mís atd.).
Není vhodný na povrchy, které nemají odolnost proti kyselinám.
Přípravek snadno odstraňuje skvrny a nánosy vodního kamene. Obsahuje lesk, který zpomaluje znečištění povrchu a dlouhodobě zlepšuje vzhled leštěných a chromovaných povrchů.


Použití:

Přípravek se používá koncentrovaný nebo jen málo zředěný (v případě denního používání a malého znečištění). Nanáší se pomocí rozprašovače, lze aplikovat i jako pěnu.
Po nanesení na stěny, umyvadla atd. nechte přípravek chvíli působit a mikrovláknovou utěrkou setřete. Poté vždy proveďte důkladný oplach čistou vodou. Prostředek nenechte na povrchu zaschnout.


Složky směsi uvedené na etiketě:

Obsahuje Alkoholy, C12-14 (sudé číslování), ethoxylovaný, Kyselina etidronová, Kyselina sírová, C14-17-sek-alkan, sodná sůl, Octová kyselina.


Nebezpečí:

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje vážné poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, Benzyl alcohol, konzervační činidla (Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone).


Skladování:

Skladujte při teplotách do 5 do 25 °C. Chraňte před mrazem.