OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

CLEAMEN 610 pěnivý alkoholový čistič 24 kg

2 468,40 Kč

2 040,00 Kč bez DPH

Kód CLE-508
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Cleamen 610 pěnivý alkoholový čistič, 24 kg

Cleamen 610 pěnivý alkoholový čistič je vysoce alkalický koncentrovaný čisticí pěnový prostředek bez dezinfekce, který se vyznačuje velmi dobrou čistící schopností.
Obsahuje louhy, tenzidy, zpěňovací a komplexotvorné látky. Je bez zápachu, dá se úplně oplachovat a nezanechává žádné usazeniny.
Je vhodný jak pro ruční mytí, tak i pro napěňovací zařízení a pro automatické čisticí systémy.
Prostředek je možné použít v průmyslových potravinářských provozech, v malých výrobních provozovnách nebo při odstraňování organických nečistot z různých ploch odolných alkáliím.
Velmi dobře se osvědčil při generálním i pravidelném úklidu bazénů a jejich okolí.
Spolehlivě odstraňuje nečistoty i z velmi zašpiněných podlah.
Prostředek se může používat na povrchy z nerezové oceli, keramiky a umělých hmot odolných alkáliím.
Nepoužívat na povrchy z hliníku a z barevných kovů.


Nebezpečí:

Obsahuje: Hydroxid draselný, Hydroxid sodný, Metakřemičitan disodný pentahydrát, D-Glukopyranóza, oligomery, C10-16 alkyl glykosidy. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty.