OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COCKPIT Matný efekt spray 400 ml

116,77 Kč

96,50 Kč bez DPH

Kód COC-008
Počet kusů
Skladem: 8 kusy

COCKPIT Matný efekt spray, 400 ml


COCKPIT Matný efekt spray je určený k čištění, ošetřování a leštění plastových, gumových, kožených, koženkových a dřevěných částí interiéru vozidla. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí, zvyšuje jejich odolnost proti působení teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. Má antistatické účinky, vnáší nový lesk a svěží vzduch. Po rozetření nesmývá barvu, nezanechává skvrny a ošetřený povrch nezanechává mastný.


 

Použití:


Na suchý ošetřený povrch naneste rovnoměrně vrstvu COCKPIT spreje ze vzdálenosti 10-15 cm. Nechte přípravek několik sekund působit a poté vyleštěte suchým hadříkem dosucha. Nepoužívejte na sklo, transparentní plasty a lak automobilů. V případě potřeby ošetřování povrchu v blízkosti okem doporučujeme nanést přípravek přímo na hadřík a rozleštit. Přípravek může vytvořit kluzkou vrstvu, proto se vyhněte aplikaci na věnec volantu, pedály, řadicí páku, ruční brzdu apod.


 

Nebezpečí:


Obsahuje: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu (celkový obsah aromatických uhlovodíků méně než 0,01 %); Propan-2-ol; isopropyl-alkohol; isopropanol

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

EUH-věty: EUH208 Obsahuje Parfém. Může vyvolat alergickou reakci.