OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COCKPIT Matný efekt sprej 400 ml

116,77 Kč

96,50 Kč bez DPH

Kód COC-008
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

COCKPIT Matný efekt sprej 400 ml

COCKPIT Matný efekt sprej je určený k čištění, ošetřování a leštění plastových, gumových, kožených, koženkových a dřevěných částí interiéru vozidla. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí, zvyšuje jejich odolnost proti působení teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. Má antistatické účinky, vnáší nový lesk a svěží vzduch. Po rozetření nesmývá barvu, nezanechává skvrny a ošetřený povrch nezanechává mastný.

 

Použití:

Na suchý ošetřený povrch naneste rovnoměrně vrstvu COCKPIT spreje ze vzdálenosti 10 - 15 cm. Nechte přípravek několik sekund působit a poté vyleštěte suchým hadříkem dosucha. Nepoužívejte na sklo, transparentní plasty a lak automobilů. V případě potřeby ošetřování povrchu v blízkosti okem doporučujeme nanést přípravek přímo na hadřík a rozleštit. Přípravek může vytvořit kluzkou vrstvu, proto se vyhněte aplikaci na věnec volantu, pedály, řadicí páku, ruční brzdu apod.

Upozornění:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu.

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou / mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad.

Obsahuje: Uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu; Isopropanol. Může vyvolat alergickou reakci. Může vyvolat alergickou reakci.

Složení:

30 % a více alifatické uhlovodíky, parfém, Linalool, Limonene, Benzyl salicylate.