OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COSA CIP 90 21 kg

6 479,55 Kč

5 355,00 Kč bez DPH

Kód COS-001
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Cosa CIP 90, 21 kg

Cosa CIP 90 je kapalina, která obsahuje povrchově aktivní čisticí prostředek pro farmaceutický a kosmetický průmysl.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.