OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE aktivní čistič plastů interiéru 300 ml

77,56 Kč

64,10 Kč bez DPH

Kód COY-077
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

COYOTE AKTIVNÍ PĚNOVÝ ČISTIČ PLASTŮ INTERIÉRU. Dokonale odstraní mastnotu a nečistoty z plastových povrchů v interiéru automobilu. Vyčištěný povrch zanechá čistý a odmaštěný. Na vyčištěný povrch použijte COYOTE. Cockpit spray, který vrátí plastovým povrchům pružnost a ochrání jej před lámavostí a UV zářením.

 

Návod k použití:

Nádobku důkladně protřepejte a naneste blízko na čištěnou plochu. Vzniklou aktivní pěnu nechte několik sekund působit, a poté očistěte suchým hadříkem. V případě velkého znečištění postup opakujte.

 

Upozornění:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze k určenému účelu.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodu / mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Obsah / obal odložte na místo určené obcí k odkládání odpadu.

 

Složení:

5 – 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,