OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE aktivní čistič plastů v interiéru 300 ml

84,58 Kč

69,90 Kč bez DPH

Kód COY-077
Počet kusů
Skladem: 16 kusy

COYOTE aktivní čistič plastů v interiéru 300 ml

COYOTE aktivní čistič plastů v interiéru odstraní mastnotu a nečistoty z plastových povrchů v interiéru automobilu. Vyčištěný povrch zanechá čistý a odmaštěný.

 

Použití:

Nádobku důkladně protřepejte a naneste blízko na čištěnou plochu. Vzniklou aktivní pěnu nechte několik sekund působit a poté očistěte suchým hadříkem. V případě velkého znečištění postup opakujte.

Upozornění:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze k určenému účelu.

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodu / mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Obsah / obal odložte na místo určené obcí k odkládání odpadu.

Složení:

5 - 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone