OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Aktivní čistič skel pěnový 300 ml

83,49 Kč

69,00 Kč bez DPH

Kód COY-078
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Coyote Aktivní čistič skel pěnový, 300 ml


Coyote Aktivní čistič skel pěnový odstraní mastnotu a nečistoty ze skel automobilů. Vyčištěný povrch zanechá průzračně čistý. Přípravek je vhodný i k čištění zrcadel.


 

Použití:


Nádobku důkladně protřepejte a naneste zblízka na čištěnou plochu. Vzniklou aktivní pěnu nechte několik sekund působit a poté sklo vyleštěte suchým a čistým hadříkem.


 

Upozornění:


PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze k určenému účelu.


 

Nebezpečí:


Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

EUH-věty: EUH208 Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on(2682-20-4). Může vyvolat alergickou reakci.


 

Složení:


5-15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, Laurylamine dipropylenediamine, Benzisothiazolinone