OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Aktivní čistič skel pěnový 300 ml

58,32 Kč

48,20 Kč bez DPH

Kód COY-078
Počet kusů
Skladem: 53 kusy

Aktivní čistič skel pěnový dokonale odstraní mastnotu a nečistoty ze skel automobilů. Vyčištěný povrch zanechá průzračně čistý. Přípravek je vhodný i k čištění zrcadel. Pro čištění a regeneraci pneumatik a vnějších plastů použijte přípravek COYOTE oživovač pneu a plastů. Pro čištění interiéru vozidla použijte přípravek COYOTE čistič plastů interiérů a COYOTE čistič čalounění.

 

Návod k použití:

Nádobku důkladně protřepejte a naneste zblízka na čištěnou plochu. Vzniklou aktivní pěnu nechte několik sekund působit a poté sklo vyleštěte suchým a čistým hadříkem.

 

Upozornění:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze k určenému účelu.

 

Nebezpečí:

H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Obal / obsah odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.

 

Složení:

5 – 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone,