OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE aktivní čistič skel pěnový 300 ml

58,32 Kč

48,20 Kč bez DPH

Kód COY-078
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

COYOTE aktivní čistič skel pěnový 300 ml

COYOTE aktivní čistič skel pěnový odstraní mastnotu a nečistoty ze skel automobilů. Vyčištěný povrch zanechá průzračně čistý. Přípravek je vhodný i k čištění zrcadel.

 

Použití:

Nádobku důkladně protřepejte a naneste zblízka na čištěnou plochu. Vzniklou aktivní pěnu nechte několik sekund působit a poté sklo vyleštěte suchým a čistým hadříkem.

Upozornění:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze k určenému účelu.

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Obal / obsah odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.

Složení:

5 - 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone