OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE autošampon 500 ml

51,67 Kč

42,70 Kč bez DPH

Kód COY-002
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Autošampon je koncentrovaný, vysoce účinný mycí prostředek se zvýšenou pěnivostí určený k důkladnému a jemnému ošetřování všech typů karoserií motorových vozidel. Rozpouští mastnotu, odstraňuje zbytky zaschlého hmyzu a nezanechává šmouhy.

 

Návod k použití:

Smíchejte 50 ml šamponu a 10 l vody. Roztokem omývejte automobil houbou nebo měkkým kartáčem. Nakonec opláchněte čistou vodou. Po zaschnutí zaleštěte staré stopy po kapkách vody měkkým textilem.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H318 Způsobuje vážné poškození oči. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy.