OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Autošampon 500 ml

51,67 Kč

42,70 Kč bez DPH

Kód COY-002
Počet kusů
Skladem: 17 kusy

COYOTE Autošampon, 500 ml


COYOTE Autošampon je koncentrovaný, vysoce účinný mycí prostředek se zvýšenou pěnivostí určený k důkladnému a jemnému ošetřování všech typů karoserií motorových vozidel. Rozpouští mastnotu, odstraňuje zbytky zaschlého hmyzu a nezanechává šmouhy.


 

Použití:


Smíchejte 50 ml šamponu a 10 l vody. Roztokem omývejte automobil houbou nebo měkkým kartáčem. Nakonec opláchněte čistou vodou. Po zaschnutí zaleštěte staré stopy po kapkách vody měkkým textilem.


 

Nebezpečí:


Obsahuje: 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli amidy, C8-18 (sudé) a C18-nenasycené, N, N-bis (hydroxyethyl)

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranný oděv, obličejový štít, ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.


 

Složení:


5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 %, neiontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, parfémy, konzervační činidla Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone