OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Autošampon s voskem 500 ml

99,22 Kč

82,00 Kč bez DPH

Kód COY-004
Počet kusů
Skladem: 5 kusy

COYOTE Autošampon s voskem, 500 ml

COYOTE Autošampon s voskem umyje i naleští automobil v jedné operaci. Poskytuje lesk a konzervaci laku díky obsahu vosků. Obsahuje karnaubský vosk. Je určen pro všechny druhy laků a lakovaných povrchů automobilů.
Parfemováno


Použití:

Smíchejte 50 ml šamponu a 10 l vody. Roztokem omývejte automobil houbou nebo měkkým kartáčem. Nakonec opláchněte čistou vodou. Po zaschnutí rozleštěte případné stopy po kapkách vody měkkým textilem.


Nebezpečí:

Obsahuje: 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-koko acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli amidy, C8-18 (sudé) a C18-nenasycené, N, N-bis (hydroxyethyl)
Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.


Složení:

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % EDTA a její soli.