OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE autošampon s voskem 500 ml

99,22 Kč

82,00 Kč bez DPH

Kód COY-004
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

AUTOŠAMPONEM S VOSKEM umyjete i naleštíte automobil v jedné operaci. Poskytuje lesk a konzervaci laku díky obsahu emulze z CARNAUBA. Obsahuje tenzidy dobře biologicky rozložitelné. Neobsahuje fosfáty ani rozpouštědla.

 

Návod k použití:

Smíchejte 50 ml šamponu a 10 l vody. Roztokem omývejte automobil houbou nebo měkkým kartáčem. Nakonec opláchněte čistou vodou. Po zaschnutí rozleštěte případné stopy po kapkách vody měkkým textilem.

 

Nebezpečí:

H318 Způsobuje vážné poškození očí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P501 Odstraňte obsah / obal v souladu s místními předpisy. Obsahuje 5 – 15 % aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % amfoterní povrchové aktivní látky, méně než 5 % parfémy, konzervační látky. Methylchloroisothiazolinone / Methylisothiazolinone. Obsahuje 1-propanaminium, 3-amino-N-(karboxymethyl)-N-dimethyl, N-koko acyl deriváty, hydroxidy, vnitřní soli, amidy, C8-18 (sudé) a C18-nenasycené, N, N-bis (hydroxyethyl).