OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE čistič motorů MR 500 ml

66,31 Kč

54,80 Kč bez DPH

Kód COY-079
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

COYOTE čistič motorů MR 500 ml

COYOTE čistič motorů je vysoce účinný přípravek určený k čištění motorů automobilů a dalších strojních součástí.

 

Použití:

Přípravek naneste pomocí rozprašovače na čištěná místa a nechte působit 5 až 10 minut a poté opláchněte proudem vody.

Účinnost se zvyšuje mechanickým roztíráním naneseného přípravku kartáčkem, štětcem apod. Po použití uzavřete trysku otočením uzávěru. Uchovávejte ve svislé poloze rozprašovače nahoru.

Upozornění:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu. Není vhodné na čištění motorů motocyklů.

 

Nebezpečí:

Obsahuje hydroxid sodný. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

 

Složení:

5-15 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % EDTA a její soli.