OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE čistič motorů MR 500 ml

66,31 Kč

54,80 Kč bez DPH

Kód COY-079
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

COYOTE ČISTIČ MOTORŮ přípravek určený k čištění motorů automobilů a dalších strojních součástek.

 

Návod k použití:

Přípravek naneste pomocí rozprašovače na čištěná místa a nechte působit 5 až 10 minut a poté opláchněte proudem vody. Účinnost se zvyšuje mechanickým roztíráním naneseného přípravku kartáčkem, štětcem apod. Po použití uzavřete trysku otočením uzávěru. Uchovávejte ve svislé poloze rozprašovače nahoru.

 

Upozornění:

Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu. Není vhodné na čištění motorů motocyklů.

 

Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte páry / aerosoly. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody / mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje hydroxid sodný.

 

Složení:

5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % EDTA a její soli.