OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Čistič motorů MR 500 ml

66,31 Kč

54,80 Kč bez DPH

Kód COY-079
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

COYOTE Čistič motorů s rozprašovačem, 500 ml

COYOTE Čistič motorů je silný a účinný přípravek určený k čištění motorů a dalších automobilových komponent. Dokonale a rychle odstraňuje oleje a tuky z čištěných povrchů.
Biologicky odbouratelný


Použití:

Před použitím protřepejte. Zajistěte elektrické části motoru. Aplikujte malé množství přípravku přímé na čištěný povrch. Nechte působit několik sekund a poté opláchněte vodou. V případě potřeby čištění opakujte.


Nebezpečí:

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Nevdechujte páry/aerosoly. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.


Složení:

Méně než 5 % amfoterní povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, hydroxid sodný.