OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Kontakt plus 150 ml

97,28 Kč

80,40 Kč bez DPH

Kód COY-052
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Coyote Kontakt plus, 150 ml

Coyote Kontakt plus čistí a chrání kontakty před korozí. Odstraňuje nežádoucí vysoké přechodové odpory. Je vhodný pro vysoko a nízkofrekvenční přístroje, pro televizní, rádiové, měřící přístroje, autoelektřinu.


Použití:

Před použitím nádobku protřepejte. Výrobek se nanáší přímo rozprašovačem nebo se do rozprašovače může nasadit trubička, která je určena pro ošetření hůře dostupných míst.


Upozornění:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Používejte pouze k určenému účelu.


Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje 30 % a více alifatické uhlovodíky. Obsahuje uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické


Složení:

30 % a více alifatické uhlovodíky,