OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Kontakt plus 150 ml 10 ks

70,42 Kč

58,20 Kč bez DPH

Kód COY-052
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

COYOTE KONTAKT PLUS. Výrobek čistí a chrání kontakty před korozí. Odstraňuje nežádoucí vysoké přechodové odpory. Je vhodný pro vysoko a nízkofrekvenční přístroje, pro televizní, rádiové, měřící přístroje, autoelektřinu.

 

Návod k použití:

Před použitím nádobku protřepejte. Výrobek se nanáší přímo rozprašovačem nebo se do rozprašovače může nasadit trubička, která je určena pro ošetření hůře dostupných míst.

 

Upozornění:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Používejte pouze k určenému účelu.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje 30 % a více alifatické uhlovodíky. Obsahuje uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu, C7-C9, n-alkany, isoalkany, cyklické

 

AutoMax Group, s. r. o., K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5, Tel: +420 272 700 530, E-mail: info.c@automax-group.co.com, www.automax-group.com