OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE leštěnka nové laky 250 ml

113,14 Kč

93,50 Kč bez DPH

Kód COY-010
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

COYOTE leštěnka na nové laky, 250 ml

COYOTE leštěnka na nové laky je vhodná k rychlému leštění nových dobře udržovaných autolaků včetně metalíz. Neobsahuje silikonové sloučeniny a abraziva.


Použití.

Šamponem umyjte auto a opláchněte ho čistou vodou, vytřete do sucha. Před použitím protřepte! Leštěnku nanášejte na autolak měkkým hadříkem nebo molitanovou houbou. Po velmi krátkém zaschnutí vyleštěte do vysokého lesku suchým flanelem případně vhodným ručním el. nářadím (např. lešticím kotoučem na vrtačce, el. autoleštičkou).


Upozornění:

Nepracujte na slunci. Chraňte před mrazem. Před přestávkou a po práci umyjte ruce.


První pomoc:

Pří zasažení očí: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při styku s kůží: okamžitě umyjte velkým množstvím vody. Při náhodném požití: vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte 0,5 l vody, nevyvolávejte zvracení a vyhledejte lékařkou pomoc.


Nebezpečí:

Obsahuje uhlovodíky C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické. Méně než 2 % aromatů, C10 alkoholy alkoxylované.H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. EUH 066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P337+313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. P501 Odstraňte obsah / obal v místě sběru nebezpečného odpadu.


Složení:

15–30 % alifatických uhlovodíků, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, 2-methyl-2H-isothiazolin-3-on; 1,2-benzisothiazolin-3-on; pyridin-2-thio(1-oxid), sodná sůl, parfém (Citral, Limonene, Linalool).