OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Odstraňovač asfaltu 300 ml

102,37 Kč

84,60 Kč bez DPH

Kód COY-070
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Coyote Odstraňovač asfaltu, 300 ml


Coyote Odstraňovač asfaltu odstraňuje znečištění karoserie od asfaltu, živic, dehtů, olejů apod.


 

Použití:


Před použitím nádobu důkladně protřepejte. Přípravek nastříkejte na čištěné plochy a nechte krátce působit, poté očištěnou plochu setřete suchým hadříkem. Při větším znečištění postup opakujte.


 

Upozornění:


PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Používejte pouze k určenému účelu.


 

Nebezpečí:


Obsahuje: Uhlovodíky, C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu; 2-butoxyethan-1-ol

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte prach nebo mlhu. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím ruce vodou a mýdlem. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.


 

Skladování:


30 % a více alifatické uhlovodíky