OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE odstraňovač asfaltu 300 ml

102,37 Kč

84,60 Kč bez DPH

Kód COY-070
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

COYOTE odstraňovač asfaltu 300 ml

COYOTE odstraňovač asfaltu odstraňuje znečištění karoserie od asfaltu, živic, dehtů, olejů apod.

Použití:

Před použitím nádobu důkladně protřepejte. Přípravek nastříkejte na čištěné plochy a nechte krátce působit, poté očištěnou plochu setřete suchým hadříkem. Při větším znečištění postup opakujte.

Upozornění:

PŘI POŽITÍ: Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Používejte pouze k určenému účelu.

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Zdraví škodlivý při vdechování. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množství vody / mýdla. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu, 2-butyloxyethanol.

Složení:

30 % a více alifatické uhlovodíky