OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE oživovač pneu 400 ml

145,08 Kč

119,90 Kč bez DPH

Kód COY-042
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

COYOTE oživovač pneu 400 ml

COYOTE oživovač pneu je přípravek určený k ošetření pneumatik, vnějších plastů a všech pryžových částí. Čistí, vrací původní vzhled, udržujte v elastickém stavu. Při pravidelném a dlouhodobém používání prodlužuje životnost všech ošetřovaných částí, zvyšuje jejich odolnost před působením teploty, kyslíku, ozónu a UV záření. V zimním období při preventivním používání zamezuje přimrzání pryžových částí automobilu.

 

Použití:

Naneste rovnoměrnou vrstvu přípravku ze vzdálenosti 20 cm na suchou plochu vnějších stran, pneumatik a vnějších částí z plastických hmot. Nepoužívejte na sklo, transparentní plasty a lak automobilu. V případě potřeby ošetřování povrchu v blízkosti oken doporučujeme nanést přípravek přímo na hadr a rozetřít, aby aplikací nedošlo k jejich přímému zasažení. Přípravek může vytvořit kluzkou vrstvu, proto se vyhněte aplikaci na volant, pedály apod.!

Upozornění:

Nevdechujte aerosoly. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu.

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou / mýdlem. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah / obal jako nebezpečný odpad. Obsahuje: Uhlovodíky C6-C7, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 5 % n-hexanu.

Složení:

30 % a více alifatické uhlovodíky, parfém, Benzyl salicylate.