OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE pěnový čistič čalounění 300 ml

87,60 Kč

72,40 Kč bez DPH

Kód COY-022
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Coyote pěnový čistič čalounění, 300 ml


Coyote pěnový čistič čalounění odstraní nečistoty z textilního čalounění sedaček, koberců v automobilu a textilních doplňků ve vozidle i v domácnosti. Po aplikaci zanechá vanilkovou vůni.


 

Použití:


Čištěný povrch vyluxujte. Nádobku s přípravkem důkladně protřepejte a naneste na čištěnou plochu. Vzniklou pěnu nechte krátce působit (asi 1 min.) a poté vetřete pěnu do čištěného povrchu hadříkem nebo měkkým kartáčkem. Po zaschnutí pěny povrch vyluxujte. Při větším znečištění postup opakujte.


 

Upozornění:


Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze k určenému účelu.


 

Nebezpečí:


Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě pro nebezpečné nebo zvláštní odpady.

EUH věty: EUH208 Obsahuje 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.


 

Složení:


5-15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, Laurylamine dipropylenediamine, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone