OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE pěnový čistič čalounění 300 ml

78,29 Kč

64,70 Kč bez DPH

Kód COY-022
Počet kusů
Skladem: 13 kusy

COYOTE pěnový čistič čalounění 300 ml

COYOTE pěnový čistič čalounění odstraní nečistoty z textilního čalounění sedaček, koberců v automobilu a textilních doplňků ve vozidle i v domácnosti. Po aplikaci zanechá vanilkovou vůni.

Použití:

Čištěný povrch vyluxujte. Nádobku s přípravkem důkladně protřepejte a naneste na čištěnou plochu. Vzniklou pěnu nechte krátce působit (asi 1 min.) a poté vetřete pěnu do čištěného povrchu hadříkem nebo měkkým kartáčkem. Po zaschnutí pěny povrch vyluxujte. Při větším znečištění postup opakujte.

Upozornění:

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO / lékaře. Používejte pouze k určenému účelu.

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Obal / obsah odložte na místo určené obcí k odkládání odpadů.

Složení:

5 - 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % aniontové povrchové aktivní látky, parfém, Limonene, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone.