OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

COYOTE Uvolňovač šroubů 150 ml

88,09 Kč

72,80 Kč bez DPH

Kód COY-032
Počet kusů
Skladem: 20 kusy

Coyote Uvolňovač šroubů, 150 ml

Coyote Uvolňovač šroubů slouží k uvolňování zarezlých šroubů a matek, k mazání všech třecích ploch (zámky, panty, řetězy, nářadí aj.). Dokonale maže a chrání před korozí, proniká do nepřístupných míst. Je vhodný zejména pro motoristy. Po krátké době působení proniká a následně uvolňuje i zapečené a zkorodované závity šroubů.


Použití:

Před použitím nádobku protřepejte. Výrobek se nanáší rozprašovačem nebo může nasadit trubička, která je určena pro ošetření hůře dostupných míst.


Upozornění:

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Používejte pouze k určenému účelu.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP): H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP): P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P261 Zamezte vdechování aerosolů. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného nebo speciálního odpadu, v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy.