OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DEKALKO odstraňovač usazenin elektrických spotřebičů 150 g

48,76 Kč

40,30 Kč bez DPH

Kód DEK-010
Počet kusů
Skladem: 22 kusy

Dekalko snadno a rychle rozpustí usazeniny z vody v elektrických spotřebičích. Tím šetří náklady na opravy, el. proud, prodlužuje životnost spotřebičů. Může se rovněž použít do autochladičů, na čištění chromovaných armatur, sanitárního vybavení, obkladaček apod.

 

Dávkování:

1 sáček na 500 ml teplé vody. U větších nánosů čištění opakujte podle potřeby. Po vyčištění důkladně opláchněte vodou.

Varné konvice: připravený roztok vlijte do konvice a nechte působit. Po vyčištění důkladně vypláchněte vodou.

Kávovary: 1 sáček rozpusťte v 1 litru vody, vlijte do vodní nádržky, po zapnutí přístroje nechte polovinu roztoku projít. Pak přístroj vypněte a nechte 10 minut působit. Po zapnutí nechte projít zbytek roztoku. Nakonec propláchněte 3 x po sobě vodou.

Z důvodu možného zabarvení Vašich spotřebičů nepřidáváme do výrobku žádné indikační barvivo, proto je nás výsledný čistící roztok bezbarvý! Pozor při jeho používání, aby nedošlo k záměně s vodou!

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečí: H315 Dráždi kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí H412 Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P273 Zabraňte uvolněni do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít P302 + 352 PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305 + 351 + 338 PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301 + 330 + 331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení P315 Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření P501 Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

Kyselina amidosírová

 

Datum výroby / spotřeby uveden na obale.