OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DEKALKO odstraňovač usazenin u elektrických spotřebičů 150 g

62,44 Kč

51,60 Kč bez DPH

Kód DEK-010
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Dekalko odstraňovač usazenin u elektrických spotřebičů, 150 g

Dekalko odstraňovač usazenin u elektrických spotřebičů snadno a rychle rozpustí usazeniny z vody v elektrických spotřebičích. Tím šetří náklady na opravy, el. proud a prodlužuje životnost spotřebičů. Může se rovněž použít do autochladičů, na čištění chromovaných armatur, sanitárního vybavení, obkladaček apod.
3 sáčky


Použití:

Dávkování: 1 sáček na 500 ml teplé vody. U větších nánosů čištění opakujte podle potřeby. Po vyčištění důkladně opláchněte vodou.
Varné konvice: Připravený roztok vlijte do konvice a nechte působit. Po vyčištění důkladně vypláchněte vodou.
Kávovary: 1 sáček rozpusťte v 1/2 l vody, vlijte do vodní nádržky, po zapnutí přístroje nechte polovinu roztoku projít. Pak přístroj vypněte a nechte 10 minut působit. Po zapnutí nechte projít zbytek roztoku. Nakonec propláchněte 3 x po sobě vodou.


Varování:

Standardní věty o nebezpečí H315 Dráždi kůži H319 Způsobuje vážné podráždění očí H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P273 Zabraňte uvolněni do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice. P302+352 PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P305+351+338 PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P301+330+331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P314 Necítíte-li se dobře, vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Z důvodů možného zabarvení spotřebičů není do výrobku přidáno žádné indikační barvivo, proto je výsledný čisticí roztok bezbarvý! Pozor při jeho používání, aby nedošlo k záměně s vodou!


Složení:

Kyselina amidosírová