OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DEKALKO odstraňovač usazenin u elektrických spotřebičů 150 g

62,44 Kč

51,60 Kč bez DPH

Kód DEK-010
Počet kusů
Skladem: 27 kusy

Dekalko odstraňovač usazenin u elektrických spotřebičů 150 g

Dekalko odstraňovač usazenin u elektrických spotřebičů snadno a rychle rozpustí usazeniny z vody v elektrických spotřebičích. Tím šetří náklady na opravy, elektrický proud a prodlužuje životnost spotřebičů. Může se rovněž použít do autochladičů, na čištění chromovaných armatur, sanitárního vybavení, obkladaček apod.

Použití:

1 sáček na 500 ml teplé vody. U větších nánosů čištění opakujte podle potřeby. Po vyčištění důkladně opláchněte vodou.

Varné konvice: Připravený roztok vlijte do konvice a nechte působit. Po vyčištění důkladně vypláchněte vodou.

Kávovary: 1 sáček rozpusťte v 1 litru vody, vlijte do vodní nádržky, po zapnutí přístroje nechte polovinu roztoku projít. Pak přístroj vypněte a nechte 10 minut působit. Po zapnutí nechte projít zbytek roztoku. Nakonec propláchněte 3 x po sobě vodou.

Z důvodu možného zabarvení spotřebičů nepřidáváme do výrobku žádné indikační barvivo, proto je výsledný čistící roztok bezbarvý! Pozor při jeho používání, aby nedošlo k záměně s vodou!

Varování:

Dráždi kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolněni do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI ZASAŽENI OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

Kyselina amidosírová