OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESAM Extra dezinfekce ploch 1 l

346,06 Kč

286,00 Kč bez DPH

Kód DES-130
Počet kusů
Skladem: 3 kusy

Desam extra, 1 l

Desam extra je koncentrovaný kapalný dezinfekční přípravek na bázi KAS a aminu, určený pro jednofázovou dezinfekci a mytí všech omyvatelných ploch a povrchů.
Všestranný, účinný a ekonomický
Výborná materiálová snášenlivost
Použití i v přítomnosti pacientů
Vhodný také do potravinářství a nemocničních kuchyní


Typ přípravku:

Biocidní přípravek


Oblast použití:

Určen k dezinfekci a mytí ploch, povrchů a prostor se zvýšeným rizikem růstu bakterií, mikroskopických vláknitých hub a plísní. Je vhodný pro použití ve všech oblastech zdravotnictví a sociální péče, v komunální hygieně, obecné hygieně, v institucích a také v potravinářství. Díky kombinovanému účinku kvarterních amoniových sloučenin a aminů je bez zápachu, a proto je vhodný pro použití i v přítomnosti personálu a pacientů (např. na porodnická a novorozenecká oddělení, ARO, JIP, rehabilitace a léčebny apod.). Přípravek je kompatibilní s mnoha druhy materiálů (nerezová ocel, barevné kovy a jejich slitiny, pochromované a smaltované povrchy, sklo, povrchy potažené plastem, plexisklo, pryž a akryláty). Nepoužívejte na mechanicky poškozené povrchy.


Účinnost:

Baktericidní, virucidní (BVDV/Vaccinia/Noro/Rota), mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní


Použití:

Desam extra se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě (20-25 °C). K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Pracovní roztok lze aplikovat také postřikem. Nemíchejte s žádnými jinými čisticími či dezinfekčními přípravky, zvláště na bázi aldehydů či peroxidů. Povrchy, které po dezinfekci přichází do styku s potravinami, opláchněte řádně vodou.


Nebezpečí:

Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice s nitrilovým povrstvením, chemicky odolné/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Skladujte uzamčené.


Složení:

100 g přípravku desam® extra obsahuje následující aktivní látky:
5 g didecyldimetylamonium chlorid,
3,5 g alkyl (C12-16) dimethylbenzyl-amonium chlorid,
6,6 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin


Doba exspirace: 24 měsíců.