OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESAM Ox dezinfekce ploch 5 kg

837,32 Kč

692,00 Kč bez DPH

Kód DES-124
Počet kusů
Skladem: 1 kus

Dezinfekce a čištěné povrchů zdravotnických prostředků

 

Návod na použití:

Pro dezinfekci se ředí vodou o teplotě 20 – 25 °C na příslušnou koncentraci roztoku. Silně znečištěné předměty a plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují. Není vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchem, barevné kovy (měď, mosaz), polyamid, kůže, gumy, barevné nestabilní, porézní a poškozené materiály. Není určen k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.

 

Upozornění:

Určeno pro profesionální trh.

 

Nebezpečí.

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře.

 

První pomoc:

Při nadýchání odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, hlaste výrobci a příslušnému místnímu orgánu.

 

Skladování a bezpečné zneškodnění přípravku a obalů:

Skladovat v původních obalech v suchých a čistých prostorách odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Neskladovat v blízkosti zdrojů tepla na přímém slunečním světle. Teplota skladování: -10 - +25 °C.

Zbytkové množství přípravku aplikovat v souladu s návodem na použití, větší množství odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. Znečištěné obaly je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad.

 

Účinné látky:

Peroxid vodíku (110 g / kg) [EC 231-765-0], didecyldimetylamonium chlorid (20 g / kg) [EC 230-525-2] alkyldimetylbenzylamonium chlorid (28 g / kg) [EC 270-325-2]

 

Další složení:

Guamidin, NN'''-1,3- propandiylbis-, N-kokoalkylderiváty, diacetáty; ethoxylovaný (EO 8) alkohol C10