OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESAM OX dezinfekce ploch 5 kg

1 049,07 Kč

867,00 Kč bez DPH

Kód DES-124
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

Desam OX dezinfekce ploch, 5 kg

Desam OX dezinfekce ploch poskytne dezinfekci a čištění povrchů zdravotnických prostředků.
Bez nepříjemného zápachu - použití i v přítomnosti pacientů
Šetrný k dezinfikovaným materiálům

 

Oblast použití:

Desam OX je vhodný pro každodenní dezinfekci ploch a povrchů neinvazivních zdravotnických prostředků ve všech prostorách zdravotnických zařízení (včetně operačních sálů, JIP, neonatologie, rehabilitace).
Vhodný na všechny neporézní, voděodolné, omyvatelné plochy a předměty. Je vhodný také na citlivé plasty (plexisklo).

 

Účinnost:

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV/Vaccinia/Rota/MVA, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní

 

Použití:

Desam OX se používá na povrchy předem zbavené viditelného znečištění. K získání požadované koncentrace pracovního roztoku rozmíchejte potřebné množství přípravku ve vlažné vodě. K získání správné koncentrace použijte aplikační pomůcky (odměrky, pumpy, směšovač). Plochy a povrchy předmětů otřete pomocí textilie (mop, utěrka apod.) smočené v pracovním roztoku. Malé voděodolné předměty lze ponořit do pracovního roztoku a po uplynutí doby expozice opláchnout vodou a osušit. Nemíchejte s žádnými jinými čisticími či dezinfekčními přípravky.
Není určený k dezinfekci invazivních zdravotnických prostředků.
Při práci používejte ochranné pracovní pomůcky
Není vhodný na povrchy s pozinkovaným povrchem, barevné kovy (měď, mosaz), polyamid, kůže, gumy, barevně nestabilní, porézní a poškozené materiály.

 

Nebezpečí.

Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORAMČNÍ STŘEDISKO/lékaře.První pomoc:

Při nadýchání odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod čistého vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Jakoukoliv závažnou nežádoucí příhodu, ke které došlo v souvislosti s dotčeným prostředkem, hlaste výrobci a příslušnému místnímu orgánu.Složení:

100 g přípravku desam OX obsahuje následující účinné látky:
11 g peroxid vodíku
2 g Didecyldimethylammonium chloride
2,8 g Alkyldimetylbenzylammonium chloride
Další složení: povrchově aktivní látky, parfém

 

Skladování:

Skladovat v původních obalech v suchých a čistých prostorách odděleně od potravin, nápojů, krmiv. Neskladovat v blízkosti zdrojů tepla na přímém slunečním světle.
Teplota skladování: od -10 do +25 °C.Likvidace:

Zbytkové množství přípravku aplikovat v souladu s návodem na použití, větší množství odevzdat k likvidaci oprávněným firmám. Znečištěné obaly je nutno likvidovat jako nebezpečný odpad.