OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESI WC Fixinela tekutý čisticí prostředek 500 ml

52,51 Kč

43,40 Kč bez DPH

Kód DES-302
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Desi WC Fixinela tekutý čisticí prostředek 500 ml

Desi WC Fixinela je tekutý čisticí a deodorační prostředek. Rozpouští močový a vodní kámen.

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

 

Použití:

Výrobek naneste na navlhčený znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete WC kartáčem. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje geraniol, benzyl salicylát. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, méně než 5 % kyselina fosforečná, vonné látky (Amyl cinnamal, Benzyl salicylate, Citronellol, Coumain, Geraniol, Hydroxycitronella, Linalool), barvivo.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.