OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESI WC Fixinela tekutý čisticí prostředek 500 ml

61,71 Kč

51,00 Kč bez DPH

Kód DES-302
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Desi WC Fixinela tekutý čisticí prostředek, 500 ml

Desi WC Fixinela je tekutý čisticí a dezodorační prostředek. Čistí a odstraňuje nežádoucí pachy na hygienických zařízeních.
Čistí těžce dostupná místa.
Rozpouští močový a vodní kámen.


Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlor. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.


Použití:

Výrobek naneste na navlhčený znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete WC kartáčem. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždi kůži. H318 Způsobuje vážné poškozeni očí. EUH208 Obsahuje geraniol, benzyl salicylát. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Obsahuje: bis(2-ethylhexyl)sulfosukcinát sodný; isotridekanol, ethoxylovaný (? 2.5 EO); kyselina fosforečná.


Složení:

5-15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, méně než 5 % kyselina fosforečná, vonné látky (Amyl cinnamal, Benzyl salicylate, Citronellol, Coumain, Geraniol, Hydroxycitronellal, Linalool), barvivo.


Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.