OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESI WC tekutý čistící prostředek 500ml

49,37 Kč

40,80 Kč bez DPH

Kód DES-302
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Tekutý čisticí a deodorační prostředek. Rozpouští močový a vodní kámen.

 

Upozornění:

Před použitím výrobku si přečtěte návod k použití. Výrobek používejte pouze na materiály odolné účinkům kyselin. Výrobek není vhodný na čištění hliníkových povrchů. Nepoužívejte společně s prostředky obsahujícími aktivní chlór. Nepoužívejte společně s alkalickými látkami a směsmi.

Návod k použití:

Výrobek naneste na navlhčený znečištěný povrch a rovnoměrně rozetřete WC kartáčem. Nechte působit podle stupně znečištění a důkladně opláchněte vodou. Při silném znečištění postup opakujte.

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. EUH208 Obsahuje geraniol, benzyl salicylát. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, méně než 5 % kyselina fosforečná, vonná látka: AMYL CINNAMAL, BENZYL SALICYLATE, CITRONELLOL, COUMARIN, GERANIOL, HYDROXYCITRONELLAL, LINALOOL, barvivo.

 

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.

 

Výrobce:

TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava, Bulharská 40, 917 02 Trnava, Slovenská republika, Tel.:00421/335 901 111, www.tatrachema.com

Distributor pro ČR:

TATRACHEMA CZ spol. s r.o. Hodonín, Brněnská ul.48, 695 01 Hodonín, Česká republika, Tel: 00420/ 518 624 518, www.tatrachema.com