OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESKALEN WC 480 ml

53,72 Kč

44,40 Kč bez DPH

Kód DES-312
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Deskalen WC, 480 ml

Deskalen WC je vhodný na toalety, umyvadla a vany. Lze jej použít na sanitární zařízení, keramiku a smalty odolné vůči kyselinám.

Nepoužívejte na plasty a mramor.Použití:

Přiměřené množství naneste na povrch, nechte několik minut působit a opláchněte. V případě potřeby postup opakujte.Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.Složení:

5 - 15 % hydrogensíran sodný, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, colorant