OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESKALEN WC 480 ml

58,81 Kč

48,60 Kč bez DPH

Kód DES-312
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Deskalen WC, 480 ml

Deskalen WC je vhodný na toalety, umyvadla a vany. Lze jej použít na sanitární zařízení, keramiku a smalty odolné vůči kyselinám.
Nepoužívejte na plasty a mramor.


Použití:

Přiměřené množství naneste na povrch, nechte několik minut působit a opláchněte. V případě potřeby postup opakujte.


Nebezpečné látky:

Hydrogensíran sodný


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte lékaře. P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


Složení:

Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy