OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESKALEN WC 480 ml

38,24 Kč

31,60 Kč bez DPH

Kód DES-312
Počet kusů
Skladem: 55 kusy

Vhodný na toalety, umyvadla a vany. Čisticí prostředek, který se používá na sanitární zařízení, keramiku a smalty odolné vůči kyselinám. Nepoužívejte na plasty a mramor.

 

Návod k použití:

Přiměřené množství naneste na povrch, nechte několik minut působit a opláchněte. V případě potřeby postup opakujte.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti H318 Způsobuje vážné poškození očí. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P313 Vyhledejte lékařskou pomoc. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc

 

Složení:

5-15 % hydrogensíran sodný, < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, colorant

 

Spotřebujte do data uvedeného na obalu.