OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESPREJ New dezinfekce malých ploch 5 l

961,95 Kč

795,00 Kč bez DPH

Kód DES-217
Počet kusů
Skladem: 4 kusy

Rychlá alkoholová dezinfekce

 

Tekutý přípravek určený k rychlé dezinfekci malých ploch a předmětů postřikem. Vhodný pro použití ve všech typech zdravotnických zařízení, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v institucích, potravinářských provozech, ve sportovních zařízeních a komunální sféře (např. manikúra, kosmetické a masérské salony, piercing, tatoo). Vhodní i k dezinfekci špatně přístupných míst.

 

Návod na použití:

Přípravek se používá neředěný. DESPREJ se aplikuje postřikem na předem očištěný a suchý povrch tak, aby byl povrch dobře smočen. Po uplynutí expoziční doby se zbytek dezinfekce utře jednorázovou utěrkou. Povrchy, které mají přijít do styku s potravinami, je nutné po dezinfekci omýt čistou vodou. DESPREJ je určen na všechny malé voděodolné a omyvatelné povrchy a předměty. Není vhodný na materiály, které narušuje alkohol (např. akrylátové a lakované povrchy, plexisklo). Nepoužívat na teplé povrchy a zapnuté elektrické přístroje.

 

Upozornění:

Určeno pro profesionální trh.

 

Nebezpečí:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte prach / dým / plyn / mlhu / páry / aerosoly. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření.

 

První pomoc:

Při nadýchání odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. Při styku s kůží zasaženou pokožku omýt vodou.

 

Skladování:

Skladovat v uzavřených nádobách mimo dosah ohně a tepelných zdrojů při teplotě – 10 až + 25 °C. Neskladovat na přímém slunečním světle.

 

Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku:

Odpad předat k odstranění specializované firmě.

 

Likvidace obalu:

Obal po důkladném vypláchnutí předat k recyklaci.

 

Účinnost:

Baktericidní: EN 13727 + A2 (15 s), EN 13697 (30 s), EN 16615 (45 s)

Levurocidní (účinný na kvasinky): EN 13697 (30 s), EN 13624 (15 s), EN 16615 (30 s)

Fungicidní: EN 13624 (15 s), EN 13697 (60 s)

Virucidní (BVDV): DVV/RKI (15 s)

Virucidní (Vaccinia): DVV/RKI (30 s)

Virucidní (Noro): EN 14476 + A1 (30 s)

Virucidní (Polio): EN 14476 + A11 (30 s)

Virucidní (Adeno): EN 14476 + A1 (30 s)

Virucidní (Rota): EN 14476 + A1 (30 s)

Mykobaktericidní (M. avium, M. terrae): EN 14348 (30 s)

Tuberkulocidní (M. terrae): EN 14348 (30 s)

 

Účinné látky:

Ethanol 450 g / kg (EC 200-578-6), propan-2-ol 300 g / kg (EC 200-661-7), didecyldimethyl-amonium chlorid 0,25 g / kg (EC 230-525-2)