OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DESPREJ New dezinfekce malých ploch 5 l

1 237,83 Kč

1 023,00 Kč bez DPH

Kód DES-217
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Desprej New dezinfekce malých ploch, 5 l

Desprej New dezinfekce malých ploch, rozprašovač je tekutý přípravek určený k rychlé dezinfekci malých ploch a předmětů postřikem.
Vhodný pro použití ve všech typech zdravotnických zařízení, ve farmaceutické a kosmetické výrobě, v institucích, potravinářských provozech, ve sportovních zařízeních a komunální sféře (např. manikúra, kosmetické a masérské salony, piercing, tatoo).
Vhodní i k dezinfekci špatně přístupných míst.


Typ přípravku.

Biocidní přípravek


Použití:

Přípravek se používá neředěný. Aplikuje se postřikem na předem očištěný a suchý povrch tak, aby byl povrch dobře smočen. Po uplynutí expoziční doby se zbytek dezinfekce otře jednorázovou utěrkou. Povrchy, které mají přijít do styku s potravinami, je nutné po dezinfekci omýt čistou vodou. Desprej je určen na všechny malé voděodolné a omyvatelné povrchy a předměty.
Není vhodný na materiály, které narušuje alkohol (např. akrylátové a lakované povrchy, plexisklo). Nepoužívat na teplé povrchy a zapnuté elektrické přístroje.


Nebezpečí:

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


První pomoc:

Při nadýchání odstranit zdroj expozice, zajistit postiženému přívod vzduchu, zabránit fyzické námaze (včetně chůze), popř. vyhledat lékařskou pomoc. Při požití vypláchnout ústa pitnou vodou, vypít 0,5 litru chladné pitné vody, nevyvolávat zvracení, zajistit rychlou lékařskou pomoc. Při styku s kůží zasaženou pokožku omýt vodou.


Skladování:

Skladovat v uzavřených nádobách mimo dosah ohně a tepelných zdrojů při teplotě - 10 až + 25 °C. Neskladovat na přímém slunečním světle.


Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku:

Odpad předat k odstranění specializované firmě.


Likvidace obalu:

Obal po důkladném vypláchnutí předat k recyklaci.


Účinné látky:

Ethanol 450 g/kg (EC 200-578-6), propan-2-ol 300 g/kg (EC 200-661-7), didecyldimethyl-amonium chlorid 0,25 g/kg (EC 230-525-2)