OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DETASTOP proti plísni 0,9 kg

185,13 Kč

153,00 Kč bez DPH

Kód DET-100
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Detastop je protiplísňový, antibakteriální a algicidní přípravek určený k  hubení plísní a řas na kontaminovaných plochách. Lze jej použít jako sanační i  preventivní ochranu na omítky, zdivo, beton, kámen, azbestocement, ale i na  dřevo, dřevotřískové desky a další savé materiály. Může být také používán jako efektivní mycí prostředek pro kontaminované povrchy v extrémně vlhkém prostředí jako např. v koupelnách, prádelnách, sklepech, vývařovnách apod.

 

Použití:
Vnitřní i venkovní použití. Bytové a nebytové prostory. Místa s extrémními podmínkami (prádelny, koupelny, sklepy, vývařovny apod.) Potravinářský průmysl (pivovary, vinařské závody, mlékárny, masokombináty). Působí likvidačně a preventivně proti plísním, řasám, mechům a  lišejníkům na omítkách, pískovci, betonové dlažbě, náhrobních kamenech, střešních krytinách atd. Přípravek může být používán jako efektivní antibakteriální mycí prostředek. K následnému ošetření zdiva a omítek v  interiéru doporučujeme použít sněhobílý malířský nátěr s obsahem biocidů Detakryl protiplísňový.

 

Pracovní postup:
Plísně, mechy, řasy a lišejníky před aplikací přípravku za sucha neodstraňujte! Napadená místa omyjte neředěným přípravkem DETASTOP. Aplikujte štětcem nebo válečkem. Při použití mechanického rozprašovače přípravek aplikujte postřikem ze vzdálenosti cca 10 - 20 cm. Nechte působit min. 20 minut. Poté místo opět přípravkem navlhčete a biologické nečistoty za vlhka mechanicky odstraňte (kartáč, špachtle, houbička, hadr). Následně povrch znovu přípravkem navlhčete a nechte samovolně vsáknout. Účinnost přípravku se ještě zvýší při pomalejším zasychání např. při nižší teplotě a  vyšší relativní vlhkosti vzduchu. Při silném napadení postup zopakujte. I když se biologické nečistoty nepodaří opticky odstranit, jejich růst je spolehlivě zastaven. K následnému ošetření zdiva a omítek v interiéru doporučujeme použít sněhobílý malířský nátěr s obsahem biocidů DETAKRYL PROTIPLÍSŇOVÝ. Detastop v  kombinaci s Detakrylem tvoří ucelený systém pro trvalou likvidaci plísní v  interiéru.

 

Ředění:
Přípravek se neředí, je připraven k přímému použití.

 

Spotřeba:
1 kg na 5 – 10 m2. Spotřeba je ovlivněna  savostí podkladu a stupněm napadení.

 

Upozornění:
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o  přípravku!

 

Nebezpečí:

H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P216
Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P391 Uniklý produkt seberte. P501
Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Obsah nebezpečných látek:

Účinná látka: Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid 20 g/kg; Pomocná látka: 2- oktyltetrahydroisothiazol-3on. Obsahuje kationaktivní povrchově aktivní látky méně 5 %

 

Výrobce:

Detecha, chemické výrobní družstvo, Husovo nám. 1208, 549 01 Nové Město nad Metují, Telefon: +420 491 477 111, Fax: +420 491 477 199