OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DETASTOP proti plísni mechanický rozprašovač 0,5 kg

145,08 Kč

119,90 Kč bez DPH

Kód DET-101
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Detastop proti plísni mechanický rozprašovač 500 ml

Detastop proti plísni mechanický rozprašovač je protiplísňový, antibakteriální a algicidní přípravek určený k hloubkové likvidaci plísní, řas, mechů i lišejníků. Lze jej použít jako sanační i  preventivní ochranu na omítky, zdivo, beton, kámen, azbestocement, ale i na  dřevo, dřevotřískové desky a další savé materiály. Může být také používán jako efektivní mycí prostředek pro kontaminované povrchy v extrémně vlhkém prostředí (např. v koupelnách, prádelnách, sklepech, vývařovnách apod.).


Použití:

Vnitřní i venkovní použití

Bytové a nebytové prostory

Místa s extrémními podmínkami (prádelny, koupelny, sklepy, vývařovny apod.)

Potravinářský průmysl (pivovary, vinařské závody, mlékárny, masokombináty) Působí likvidačně a preventivně proti plísním, řasám, mechům a  lišejníkům na omítkách, pískovci, betonové dlažbě, náhrobních kamenech, střešních krytinách atd.

Přípravek může být používán jako efektivní antibakteriální mycí prostředek. K následnému ošetření zdiva a omítek v  interiéru je doporučeno použít sněhobílý malířský nátěr s obsahem biocidů Detakryl protiplísňový.


Plísně, mechy, řasy a lišejníky před aplikací přípravku za sucha neodstraňujte! Napadená místa omyjte neředěným přípravkem DETASTOP. Aplikujte štětcem nebo válečkem.

Při použití mechanického rozprašovače přípravek aplikujte postřikem ze vzdálenosti cca 10 - 20 cm. Nechte působit min. 20 minut. Poté místo opět přípravkem navlhčete a biologické nečistoty za vlhka mechanicky odstraňte (kartáč, špachtle, houbička, hadr). Následně povrch znovu přípravkem navlhčete a nechte samovolně vsáknout. Účinnost přípravku se ještě zvýší při pomalejším zasychání např. při nižší teplotě a  vyšší relativní vlhkosti vzduchu. Při silném napadení postup zopakujte. I když se biologické nečistoty nepodaří opticky odstranit, jejich růst je spolehlivě zastaven. K následnému ošetření zdiva a omítek v interiéru je doporučeno použít sněhobílý malířský nátěr s obsahem biocidů Detakryl protiplísňový. Detastop v  kombinaci s Detakrylem tvoří ucelený systém pro trvalou likvidaci plísní v  interiéru.


Ředění:

Přípravek se neředí, je připraven k přímému použití.


Spotřeba:

1 kg na 5 – 10 m2. Spotřeba je ovlivněna  savostí podkladu a stupněm napadení.


Upozornění:

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o  přípravku!

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

 

Obsah nebezpečných látek:

Účinná látka: Didecyl(dimethyl)amonium-chlorid 20 g / kg

Pomocná látka: 2- oktyltetrahydroisothiazol-3on. Obsahuje méně než 5 % kationaktivní povrchově aktivní látky