OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DEZIPOWER dezinfekční čistič 5 l /dezinfekto/ 0250DE

228,93 Kč

189,20 Kč bez DPH

Kód DES-622
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

DEZIPOWER dezinfekční čistič Květinová vůně, 5 l

DEZIPOWER dezinfekční čistič Květinová vůně na tvrdé omyvatelné povrchy pro profesionální a spotřebitelské použití. Čistí a dezinfikuje.
Testováno dle EN 1276, EN 1650
Neobsahuje chlor a alkoholy.
Intenzivní vůně
Vhodné například na kliky, držadla, zábradlí, odpadkové koše, nábytek z tvrdých neporézních povrchů, sedátka WC, vodovodní baterie, klávesnice, dlažbu a obklady.


Použití:

Neředěný přípravek nastříkejte na plochu určenou k dezinfekci, rozetřete vlhkou houbičkou nebo stěrkou, nechte působit 5 minut pro baktericidní účinek, 15 minut pro protikvasinkový účinek. Poté osušte papírovou utěrkou nebo nechte oschnout.
Dávkování: 4 střiky z aplikátoru na 0,5 m2.
Četnost aplikace: Opakujte podle potřeby.


Účinné látky (PT2/AL):

Didecyldimethylammonium-chlorid 5 g/kg; alkyl(C12-16)dimethylbenzylammonium chlorid 2,5 g/kg.


H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293). P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal uložit do sběru tříděného odpadu. Nevylévat do kanalizace. Zákaz opakovaného použití obalu.


Složení:

Méně než 5 %: neiontové povrchově aktivní látky, kationtové povrchově aktivní látky, dezinfekční prostředky, parfémy.


Skladování:

Skladujte ve svislé poloze při teplotě +5 až +25 °C.