OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA červená leštěnka 200 ml

53,72 Kč

44,40 Kč bez DPH

Kód DIA-102
Počet kusů
Skladem: 2 kusy

Diava červená leštěnka, 200 ml

Diava červená leštěnka čistí a leští nábytek. Zanechává vysoký dlouhotrvající lesk. Nábytek je poté odolný proti vodě.


Použití:

Výrobek naneste na nábytek a po uschnutí přeleštěte flanelem.


Nebezpečí:

Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah, obal a odpadní vodu z čištění ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje destiláty (ropné) těžké, hydrokrakované uhlovodíky C9-C11, n-alkany, isoalkany, cyklické, méně než 2 % aromatické těžké petrolej ropný, hydrogenačně odsířený. 


Složení:

30 % a více uhlovodíky, parfém, Limonene, barvivo.


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.