OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA Flower na podlahy a povrchy 750 ml

47,55 Kč

39,30 Kč bez DPH

Kód DIA-202
Počet kusů
Skladem: 42 kusy

Univerzální čisticí prostředek na podlahy a povrchy kuchyňských a hygienických zařízení a na ostatní nesavé povrchy.

Dávkování:

10 ml čisticího prostředku na 5 l vody.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH208 Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal); 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

První pomoc:

PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Složení:

5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, barvivo.

 

Pokyny k zneškodnění:

Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.