OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA leštěnka světlá 200 ml

42,35 Kč

35,00 Kč bez DPH

Kód DIA-100
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Diava politura zanechává vysoký dlouhotrvající lesk. Nábytek je poté odolný proti vodě. Přípravek je vhodný na konzervaci a leštění světlého nábytku. Váš nábytek bude zářit čistotou a leskem. 

 

Příprava a použití:

Návod k použití: Výrobek nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem.

 

Bezpečnostní varování:

H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakcí. Pokyny pro bezpečné nakládání: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P280 Používejte ochranné rukavice. První pomoc: P301+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ NFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P304+P340+P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokyny pro zneškodnění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Obsah nebezpečných látek:

benzín/ropný/,hydrogenačne odsírený,ťažký; petrolej /ropný/, hydrogenačne odsírený, petrolej.

 

Složení:
Nizkovroucí hydrogenovaný benzín, Petrolej nespecifikovaný.

 Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2, tel. (24 h/den): 224 915 402, 224 914 575, 224 919 293