OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA Multifunkční prostředek proti prachu 330 ml

47,67 Kč

39,40 Kč bez DPH

Kód DIA-106
Počet kusů
Skladem: 97 kusy

Diava multifunkční čistí a odstraňuje prach z různých povrchů (kov, sklo, lakované a mořené dřevo). Nepoužívejte na čištění nábytku z přírodního dřeva a LCD obrazovek.

 

Návod k použití: 

Výrobek naneste hadrem na čištěný předmět a suchým hadrem přeleštěte.

 

Varování:
H226 Hořlavá kapalina a páry. EUH208 Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci.

 

Pokyny pro bezpečné nakládání:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokyny pro první pomoc: P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Pokyny pro zneškodnění: P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Prázdný obal po důkladném vypláchnutí vodou předejte do sběrného místa tříděných komunálních odpadů.

 

Složení: 

méně než 5 % aniontové tenzidy, isopropylalkohol, (2-metoxymethyle­toxy)propanol, METHYLCHLORO¬I­SOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIA­ZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, LINALOOL, barvivo.

.

Spotřebujte do 24 měsíců od data výroby.