OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA na nábytek spray 300 ml

66,43 Kč

54,90 Kč bez DPH

Kód DIA-112
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Leštící přípravek na každý typ nábytku, čistí a ošetřuje nábytek.

 

Návod na použití:
Diavu naneste na nábytek a po uschnutí přeleštěte.

Obsah nebezpečných látek:

petrolej nespecifikovaný, aceton.

 

Bezpečnostní upozornění:

Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání směsi: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Nejzávažnější nepříznivé účinky na životní prostředí při používání směsi: Výrobek je škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem:při zahřívání se může roztrhnout. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte páry/aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F. P304+P340+P312 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze snad ňující dýchání. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P305+P351+P338+P310 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kon taktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Složení:
15 - 30% petrolej, Parfém: citral.