OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA na nábytek spray 300 ml

78,77 Kč

65,10 Kč bez DPH

Kód DIA-112
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Diava na nábytek sprej, 300 ml

Diava na nábytek je lešticí přípravek na každý typ nábytku. Čistí a ošetřuje nábytek.


Použití:

Naneste na nábytek a po uschnutí přeleštěte.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 Nádoba je pod tlakem: při zahříváni se může roztrhnout. H315 Dráždi kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah děti. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapáleni. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P260 Nevdechujte aerosoly. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolněni do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. P304+P340+P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P332+P313 Při podrážděni kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: destilát (ropný) hydrokrakovaný těžký; petrolej nespecifikovaný.


Složení:

15-30 % petrolej, parfem: Citral


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby uvedeného na dně obalu.