OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA světlá leštěnka 200 ml

49,73 Kč

41,10 Kč bez DPH

Kód DIA-100
Počet kusů
Skladem: 7 kusy

Diava světlá leštěnka, 200 ml

Diava světlá leštěnka je čistič nábytku. Přípravek na čištění, konzervaci a leštění světlého nábytku Zanechává vysoký a dlouhotrvající lesk, je odolný vodě.
Obsahuje: petrolej nespecifikovaný


Použití:

Výrobek nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem.


Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H315 Dráždí kůži. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. EUH208 Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapáleni. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte páry. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolněni do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice. P301+P330+P331+P310 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvraceni. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). P304+P340+P310 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.
Obsahuje: destiláty (ropné) těžké, hydrokrakované; petrolej ropný, hydrogenačně odsířený.


Složení:

Více než 30 % uhlovodíky, parfém: Citral, Limonene, Linalool, barvivo


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.