OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA světlá leštěnka 200 ml

49,73 Kč

41,10 Kč bez DPH

Kód DIA-100
Počet kusů
Skladem: 30 kusy

Diava světlá leštěnka, 200 ml

Diava světlá leštěnka je čistič nábytku. Přípravek na čištění, konzervaci a leštění světlého nábytku Zanechává vysoký a dlouhotrvající lesk, je odolný vodě.
Obsahuje: petrolej nespecifikovaný


Použití:

Výrobek nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem.


Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci.


Nebezpečí:

Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice. První pomoc: PŘI POŽITÍ: Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Pokyny pro zneškodnění: Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.