OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA světlá leštěnka 200 ml

42,35 Kč

35,00 Kč bez DPH

Kód DIA-100
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Diava světlá leštěnka 200 ml

Čistič nábytku
Přípravek na čištění, konzervaci a leštění světlého nábytku 
Zanechává vysoký a dlouhotrvající lesk, je odolný vodě.

Obsahuje: Petrolej nespecifikovaný

Použití.
Výrobek nanést na nábytek a po uschnutí přeleštit flanelem. Hořlavá kapalina a páry. Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Dráždí kůži. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool. Může vyvolat alergickou reakci.


Pokyny pro bezpečné nakládání:
Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice.

První pomoc:
PŘI POŽITÍ: nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte.

PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Ppkyny pro zneškodnění:
Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.