OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA vosk na podlahy 750 ml

94,99 Kč

78,50 Kč bez DPH

Kód DIA-206
Počet kusů
Skladem: 93 kusy

Diava vosk na podlahy, 750 ml

Diava vosk na podlahy je samolešticí přípravek na podlahoviny z PVC, linolea, gumy a keramické dlaždice. Je vhodný na podlahu vyžadující vysoký lesk a čistotu a na náhrobní kámen.


Varování:

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje kalafunu; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402; 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Popis první pomoci:

Všeobecné pokyny: Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Předložte obal, označení nebo tento bezpečnostní list. Postiženému nepodávejte nic ústy, pokud je v bezvědomí nebo má-li křeče. Pokud postižený nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch, vypláchněte ústní dutinu a nos vodou, zajistěte teplo a klid. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Při styku s kůží: Znečištěný oděv ihned vysvlečte. Zasaženou kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, pokud se objeví podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou, oční víčka držte otevřená. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu alespoň 15 minut. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte cca 0,2 l vody, nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Složení:

Méně než 5 % neiontové tenzidy, vosky, kalafuna, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinoe, vonné látky (Linalool).