OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIAVA vosk na podlahy 750 ml

74,66 Kč

61,70 Kč bez DPH

Kód DIA-206
Počet kusů
Skladem: 11 kusy

Samolešticí přípravek na podlahoviny z PVC, linolea, gumy a keramické dlaždice. Je vhodný na podlahu vyžadující vysoký lesk a čistotu a na náhrobní kámen.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H319 Způsobuje vážné podráždění očí. EUH208 Obsahuje kalafunu; 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

 

Popis první pomoci:

Všeobecné pokyny: Při výskytu příznaků nebo v případě pochybností vyhledejte lékařskou pomoc. Předložte obal, označení nebo tento bezpečnostní list. Postiženému nepodávejte nic ústy, pokud je v bezvědomí nebo má-li křeče. Pokud postižený nedýchá, zahajte dýchání z úst do úst.

Při nadýchání: Postiženého přeneste na čerstvý vzduch, vypláchněte ústní dutinu a nos vodou, zajistěte teplo a klid. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

Při styku s kůží: Znečištěný oděv ihned vysvlečte. Zasaženou kůži důkladně omyjte vodou a mýdlem, pokud se objeví podráždění, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou, oční víčka držte otevřená. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování po dobu alespoň 15 minut. Přetrvává-li podráždění očí, vyhledejte lékařskou pomoc.

Při požití: Vypláchněte ústní dutinu vodou, vypijte cca 0,2 l vody, nevyvolávejte zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

 

Složení:

méně než 5 % neiontové tenzidy, vosky, kalafuna, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: LINALOOL