OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIFFUSIL Plus repelent spray 100 ml

113,26 Kč

93,60 Kč bez DPH

Kód DIF-124
Počet kusů
Skladem: 69 kusy

Diffusil Plus repelent spray, 100 ml

Diffusil Plus repelent spray okamžitě odpuzuje komáry (i tygří) až 6 hodin, ovády až 5 hodin a klíšťata až 4 hodiny.
Speciálně vyvinuto pro venkovní aktivity v oblastech s vysokou koncentrací komárů
PT19, repelenty proti komárům i tygřím, ovádům, klíšťatům.
Čtěte přiložené pokyny před použitím.


Použití:

Nádobku držte ve svislé poloze 15-20 cm od pokožky. Pomalým širokým pohybem 1-2 sekundy nastříkejte na předloktí a rovnoměrně rozetřete rukama na veškerá odkrytá místa pokožky.
Obličej: nastříkejte repelent do dlaní dospělého a opatrně naneste na obličej dospělého nebo dítěte.
Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. U dětí starších 2 let nepoužívejte více než jednou denně. U dospělých znovu aplikujte po uplynutí účinnosti, maximálně 4krát denně. Účinkuje na oblečení, postříkejte košili, kalhoty a ponožky. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetřené oděvy vyperte. Po návratu si umyjte ošetřená místa. Odstraňte obsah/obal v rámci tříděného odpadu v souladu se zákonem o odpadech.


Varování:

Účinná látka (BPR). ikaridin 16 % (160 g/kg). Standardní věty o nebezpečnosti: (H223) Hořlavý aerosol. (H229) Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. (H319) Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: (P101) Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. (P102) Uchovávejte mimo dosah dětí. (P305 + P351 + P338) PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. (P337 + P313) Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. (P410 + P412) Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. (P210) Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. (P211) Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. (P251) Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

Další označování: Používejte dle návodu. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Neaplikujte na ruce dětí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Pouze k vnějšímu použití Při podráždění pokožky přerušte používání. Skladujte na chladném a suchém místě. Po použití si umyjte ruce.

Další nebezpečnost: Záměrné nesprávné použití a vdechování obsahu může být škodlivé nebo smrtelné.


Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN)