OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIFFUSIL Plus repelent sprej 100 ml

99,95 Kč

82,60 Kč bez DPH

Kód DIF-124
Počet kusů
Skladem: 43 kusy

Diffusil Plus repelent sprej, 100 ml

Diffusil Plus repelent sprej poskytuje dlouhotrvající ochranu. Chrání pokožku proti komárům (i tygřím) až 6 hodin, ovádům až 5 hodin a klíšťatům až 4 hodiny. Je ideální pro každodenní venkovní použití.

 

Použití:

Nádobku držte ve svislé poloze 15-20 cm od pokožky. Aplikujte 1-2 sekundy na předloktí, stříkejte pomalým krouživým pohybem a rozetřete rukama po pokožce. Při použití na obličej, krk a pokožku dětí nastříkejte přípravek do dlaní a poté rozetřete. Zamezte styku s očima, rty a sliznicí. Účinkuje na oblečení, postříkejte košili, kalhoty a ponožky. Nepoškozuje bavlnu, vlnu ani nylon. Ošetřené oděvy vyperte. Po návratu si umyjte ošetřená místa.

 

Varování:

PT19, repelenty proti komárům i tygřím, ovádům, klíšťatům

Účinná látka: ikaridin 16 % (160 g/kg)

Čtěte přiložené pokyny před použitím.

Hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.


Používejte dle návodu. Nepoužívejte u dětí do 2 let. Neaplikujte na ruce dětí. Neaplikujte na nadměrně opálenou nebo porušenou pokožku. Pouze k vnějšímu použití. Při podráždění pokožky přerušte používání.


Likvidace:

Prázdný obal znovu nepoužívejte.

 

Skladování:

Minimální doba skladovatelnosti: 4 roky od data výroby (MAN).
Skladujte na chladném a suchém místě.