OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DIFFUSIL repelent sprej Dry 100 ml

99,95 Kč

82,60 Kč bez DPH

Kód DIF-123
Počet kusů
Skladem: na dotaz

Diffusil repelentní sprej Dry, 100 ml

Diffusil repelentní sprej Dry v aerosolu působí okamžitě po dobu až 8 hodin po aplikaci. Odpuzuje komáry a klíšťata. Je ideální pro každodenní venkovní použití.

Pro neprofesionální použití v interiéru (dobře větraném) a exteriéru.


Použití:

Před použitím dobře protřepejte. Nádobku držte zpříma 15-20 cm od pokožky. Trysku namiřte směrem k povrchu, který budete ošetřovat. Nastříkejte rovnoměrně pomalým pohybem po dobu 1 sekundy na odhalenou pokožku v těchto oblastech:

Dospělí: obličej, krk, ruce, předloktí a horní část chodidel

Děti starší 2 let včetně: obličej, krk, horní část chodidel

Při použití na obličej: Nastříkejte do dlaní dospělého a poté rozetřete po obličeji dospělého nebo dítěte, vyhněte se očím a ústům.

Nepoužívejte u dětí do 2 let. Neaplikujte vícekrát než 1 x za 24 hodin, vyhněte se nadměrnému používání. Nenanášejte na ruce dětí mladších než 12 let. Nepoužívejte pod oblečením. Nevdechujte aerosoly. Po návratu do interiéru si umyjte ošetřenou pokožku mýdlem a vodou. Uchovávejte zamknuté, mimo dosahu potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před jídlem a po použití přípravku si umyjte ruce a zasaženou pokožku. Při aplikaci nejezte, nepijte a nekuřte. Nekontaminujte potraviny, nádobí nebo jiné povrchy, které mohou s jídlem přijít do kontaktu. Doporučujeme, aby všechny části neošetřené pokožky, byly zakryty oblečením a nemohlo dojít k jejich pokousání hmyzem.

 

Nebezpečí:

Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.


Neaplikujte na porušenou nebo podrážděnou pokožku. Nenanášejte na nebo do blízkosti syntetických materiálů (mimo nylonu), nábytku, plastů, hodinových sklíček, kožených/lakovaných povrchů včetně automobilů. Při podráždění pokožky přerušte používání.


První pomoc:

Požití: Nevyvolávejte zvracení: Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo štítek výrobku. Vypláchněte ústa vodou. Pokud symptomy přetrvávají, kontaktujte lékaře.


Likvidace:

Nekontaminujte vodní plochy nebo vodní toky chemikáliemi nebo jejich obaly. Přípravek a jeho obal musí být zlikvidován bezpečným způsobem. Nevylévejte do kanalizace. Prázdný obal znovu nepoužívejte.


Účinná látka:

N,N-diethyl-m-toluamid (DEET) (CAS: 134-62-3) 25 % (250 g/kg).


Skladování:

Maximální doba skladování: 2 roky od data výroby (MAN).

Chraňte před mrazem. Skladujte v původním obalu. Skladujte na chladném a suchém místě.