OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DISINFEKTO Bucato 1 l 262

63,16 Kč

52,20 Kč bez DPH

Kód DES-630
Počet kusů
Skladem: 12 kusy

DISINFEKTO DEZINFEKČNÍ PŘÍSADA pro všechny oděvy, bílé i barevné. Účinný již při 20 °C., dle testů účinnosti podle EN1650 a EN1276. Účinně dezinfikuje prádlo celé rodiny tím, že způsobí do hloubky a odstraňuje choroboplodné zárodky, bakterie, kvasinky a plísně. Přitom je šetrný ke tkaninám i barvám. Vhodný zejména pro novorozence, děti a starší osoby, ale také na spodní prádlo, prostěradla, ručníky a sportovní oblečení. Choroboplodné zárodky a bakterie se objevují v každodenním životě a v kontaktu se čtyřnohými mazlíčky. Pro dezinfekci oděvů stačí použít dezinfekční přísadu, vedle tradičních pracích prostředků pro praní tkanin.

 

Dezinfekční účinek: Roztok připravený k okamžitému použití.

Ruční praní:

Před praním: dejte 100 ml dezinfekčního přípravku do 3,5 l vody o teplotě 40 °C a nechte prádlo 15 minut namočené, poté pokračujte v praní.

Po praní: dejte 130 ml dezinfekčního přípravku do 3,5 l vody o teplotě 20 °C a nechte prádlo 15 minut namočené, poté důkladně vymáchejte.

 

Hygienizující účinek praní v pračce: přidejte do předpírky 30 ml přípravku a zvolte cyklus praní při střední nebo nízké teplotě.

 

Stabilita: 24 měsíců od data výroby v neporušeném obalu a při správném skladování za běžných teplot. Registrace v ČR: MZDR 33451/2020.

 

Obsahuje alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid, undekanol, rozvětvený a lineární, propoxylovaný, ethoxylovaný, undekanol, rozvětvený a lineární, ethoxylovaný propoxylovaný.

 

Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. P305+351+338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc / ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (224 919 293). Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal uložit do sběru tříděného odpadu. Nevylévat do kanalizace; 4,75 g / 100 g produktu alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid.

 

Složení:

5 – 15 % neiontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % kationtové povrchové aktivní látky, parfémy, Limonene, Linaloll, voda a další přísady. V případě požití volejte lékaře.