OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DISINFEKTO dezinfekční a čisticí prostředek.5 l 025

210,42 Kč

173,90 Kč bez DPH

Kód DES-622
Počet kusů
Skladem: 9 kusy

Tekutý dezinfekční a čisticí prostředek s baktericidním a fungicidním působením a květinovou vůní. Disinfekto je určeno pro dezinfekci a čištění omyvatelných ploch a předmětů: podlah, kachliček, dveří, sanitárních zařízení, vnitřků ledniček, kuchyňských pracovních ploch, kráječů, nožů atd. Produkt nesmí přijít do kontaktu s potravinami a je určen pouze pro zevní použití.

 

Použití:

Neředěný přípravek naneste na houbu nebo hadr a omyjte plochy/předměty, nechte 3 minuty působit. Ředěný – nalijte 50 ml přípravku do 1 l vody, omyjte, nechte působit 5 minut nebo zaschnout. Předměty, které přicházejí do styku s potravinami, opláchněte vodou. pH 8,5 – 9,5 Materiálová snášenlivost: není omezeno.

 

Varování:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení: P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Složení:

Méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfémy.

 

Odstraňování přípravku:

Rozřeďte velkým množstvím vody a vylijte od odpadu. Prázdný vypláchnutý obal dejte do sběru na plasty. Zákaz opětovného použití obalu.

 

Spotřebujte do 36 měsíců od data výroby.