OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS Levandule 750 ml

47,19 Kč

39,00 Kč bez DPH

Kód DOM-100*C
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Tekutý dezinfekční a čisticí přípravek Domestos EXTENDED POWER s obsahem aktivních molekul chrání toaletu před vodním kamenem. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou. Odstraňuje skvrny a brání hromadění vodního kamene v toaletě.

 

Návod na použití:

Bezpečnostní uzávěr odolný proti otevření dětmi. Otevření: stiskněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček. Po použití: Nasaďte uzávěr a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

 

Neředěný – intenzivní dezinfekce:

Záchodové mísy a toalety: aplikujte pod okraj cca 80 ml a nechte působit 30 minut k likvidaci bakterií, hub, virů a spór. Pro optimální dlouhodobou ochranu proti vodnímu kameni a mikroorganismům, používejte přípravek alespoň jednou denně.

Odtoky kuchyň / koupelna: pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte.

Umyvadla: nalijte do odtoku a přepadu a nechte 30 minut působit, poté důkladně pláchněte.

 

Ředěný - dezinfekce:

Podlahy a pracovní plochy: přidejte 180 ml přípravku Domestos do 5 Litrů vody. Nechte 60 minut působit. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy.

Houbičky a hadříky na nádobí: přidejte 90 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou (2,5 l) a nechte 60 minut máčet.

 

Ředěný – bělení prádla

Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Vždy používejte plastovou nádobu. Vhodné pro použití v domácnostech se septickými nádržemi (20 ml), 1 víčko = 15 ml.

 

Nebezpečí:

Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ IFRORMAČNÍ STŘEDSIKO / lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Obsahuje chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimethyl)aminy.

 

Upozornění:

Nepoužívejte na smaltované nebo pokovované (pochromované / pozlacené) povrchy. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí, barevné prádlo, syntetické tkaniny, kůži nebo oděvy se speciální úpravou (např. nehořlavé). Vždy dbejte pokynů výrobce tkaniny. Zabraňte kontaktu s textilií, nábytkem, koberci – může dojít k poškození. Při rozlití postižené místo otřete a opláchněte důkladně čistou vodou. Po použití si umyjte ruce.

 

Složení:

Dezinfekční látka: chlornan sodný (45 g / 100 g), méně 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchové aktivní látky, mýdlo, parfém.