OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS Pine Fresh 750 ml

58,44 Kč

48,30 Kč bez DPH

Kód DOM-100*B
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Domestos Pine Fresh, 750 ml


Domestos Pine Fresh je tekutý dezinfekční a čisticí přípravek nové generace s obsahem aktivních molekul, jež chrání toaletu před vodním kamenem. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou. Odstraňuje skvrny a brání hromadění vodního kamene v toaletě.

 


Použití:


Bezpečnostní uzávěr odolný proti otevření dětmi:

Otevření: Stiskněte plochy na obou stranách uzávěru a otočte v protisměru hodinových ručiček.

Po použití: Nasaďte uzávěr a otočte ve směru hodinových ručiček, dokud neuslyšíte cvaknutí.

 

Neředěný - intenzivní dezinfekce:

Záchodové mísy a toalety: Aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit 30 minut k likvidaci bakterií, hub, vorů a spor. Pro optimální dlouhodobou ochranu proti vodnímu kameni a mikroorganismům používejte přípravek alespoň jednou denně.

Kuchyň a koupelna (odtoky): Pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte.

Umyvadla (odtoky): Nalijte do odtoku i přepadu a nechte 30 minut působit, poté důkladně opláchněte.

 

Ředěný - dezinfekce:

Podlahy a pracovní plochy: Přidejte 180 ml přípravku Domestos do 5 l vody. Nechte 60 minut působit. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy.

Houbičky a hadříky na nádobí: Přidejte 90 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou (2,5 l) a nechte 60 minut máčet.

 

Ředěný - bělení prádla:

Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Vždy používejte plastovou nádobu. Vhodné pro použití v domácnostech se septickými nádržemi (20 ml)

1 víčko = 15 ml

 


Upozornění:


Nepoužívejte na smaltované a pokované (pochromované/pozlacené) povrchy. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Nepoužívejte na vlnu, hedvábí, barevné prádlo, syntetické tkaniny, kůži nebo oděvy se speciální úpravou (např. nehořlavé). Vždy dbejte pokynů výrobce tkaniny. Zabraňte kontaktu s textilií/nábytkem/koberci – může dojít k poškození. Při rozlití postižené místo otřete a opláchněte důkladně čistou vodu. Po použití si umyjte ruce.

 


Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

 


Nebezpečí:


Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDIKOS/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou / osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obsah/obal v souladu s platnou legislativu, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Obsahuje chlornan sodný, hydroxid sodný, alkyl(dimethyl)aminy (alkyl odvozen od mastných kyselin kokosového oleje).


 

Složení:


Dezinfekční látka: chlornan sodný 4,5 g/100 g,

Méně než 5 % bělící činidla na bázi chloru (chlornan sodný), neiontové povrchově aktivní látky, mýdlo, parfum