OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS Power 5+Blue Water Ocean 53 g

37,27 Kč

30,80 Kč bez DPH

Kód DOM-167
Počet kusů
Skladem: 21 kusy

Domestos Power 5+ Blue Water Ocean 53 g

Aktivní modrá voda pro intenzivní čištění a dlouhotrvající svěžest
Svěží vůně oceánu
5+ výhod v jednom WC bloku
Prevence před vodním kamenem, svěží vůně, hygienická čistota a 100 % lesk
Skvěle se doplňuje s WC čističem Domestos Extended Power

Návod na použití:
Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody. Po použití si opláchněte ruce. Po vypotřebování vyhoďte WC blok do koše.

 

Nebezpečí:

Tuhý WC blok Nebezpečí. Domestos Power 5+ Ocean Active Blue Water. Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, linalool. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; N-(Hydroxyethyl)amid kyseliny kokosové; dodecyl sulfát sodný; C13-15 alkylalkoholy, etoxylované.

 

Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.

 

Složení:

30 % a více aniontové povrchově aktivní látky, 5 - 15 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % parfum, fosforečnany, aromatické uhlovodíky, Linalool, Citral, Limonene