OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS Power 5 Oceán WC blok 5 x 55 g

134,19 Kč

110,90 Kč bez DPH

Kód DOM-144
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Domestos Power 5 WC blok Ocean, 5 x 55 g

Domestos Power 5 WC blok Ocean vydrží až 300 spláchnutí
Hygiena
Dlouhotrvající svěžest
Prevence před vodním kamenem
Bohatá pěna
Lesk


Použití:

Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a ujistěte se, že se nachází v nejsilnějším proudu vody.
Další WC bloky uchovávejte v původním balení spolu s informacemi na obale.


Nebezpečí:

Způsobuje vážné poškození očí. Dráždí kůži. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl—2-naftyl)ethan-1-on; 3,7—dimethylokta-1,6-dien-3-yl acetát.. Může vyvolat alergickou reakci. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/ obličejový štít. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/ lékaře. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Obsahuje: sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové; dodecyl sulfát sodný.


Složení

30 % a více aniontové povrchové aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchové aktivní látky, parfum, fosforečnany, aromatické uhlovodíky, Limonene, Linalool, Citral.