OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS profesionální čistící a dezinfekční prostředek 5 l

168,19 Kč

139,00 Kč bez DPH

Kód DOM-123
Počet kusů
Skladem: 15 kusy

Tekutý dezinfekční a čisticí přípravek Domestos Extended Power obsahuje aktivní molekuly a chrání toaletní mísu před hromaděním vodního kamene. Přilne k povrchu i pod vodní hladinou. Odstraňuje skvrny.

 

Návod k použití:

 

Neředěný – intenzivní dezinfekce: Záchodové mísy a toalety: aplikujte pod okraj (cca 80 ml) a nechte působit 15 minut. Pro ještě účinnější likvidaci mikroorganismů a odstranění skvrn nechte působit přes noc. Kuchyň/koupelna odtoky: pro dezinfekci a odstranění nepříjemného zápachu nalijte do odtoku a nechte 5 minut působit. Umyvadla: nalijte do odtoku a přepadu a nechte 5 minut působit, poté důkladně propláchněte. (1 víčko=15 ml)

 

Ředěný – dezinfekce: Podlahy a pracovní plochy: přidejte 120 ml přípravku Domestos do 5 l vody. Není třeba oplachovat. Nepoužívejte neředěný na podlahy. Houbičky a hadříky na nádobí: přidejte 120 ml přípravku Domestos do kbelíku naplněného do poloviny vodou a namočte na 30 minut.

 

Ředěný – bělení prádla: Přidejte 20 ml přípravku Domestos do 5 litrů vody a namočte přes noc, poté důkladně vymáchejte. Nepoužívejte na barevné prádlo, hedvábí, vlnu, či jemné tkaniny. Vždy používejte plastovou nádobu. Do septických nádrží přidejte 20 ml.

 

Nepoužívejte na smaltované a polokovové (pochromované / pozlacené) povrchy. Nepoužívejte naředěný na podlahy. Neaplikujte na oděvy se speciální úpravou (např. nehořlavé oděvy), syntetické tkaniny, kůži. Vždy dbejte pokynů výrobce tkaniny. Zamezte kontaktu s textilem, nábytkem, koberci - může dojít k poškození. Při vylití prostředku omyjte povrch čistou vodou a otřete hadříkem do sucha. Po použití si umyjte ruce.

 

Pozor nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny  (chlor).

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H290 Může být korozivní pro kovy. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P234 Uchovávejte pouze v původním balení P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P280 Používejte ochranný oděv. Reakce: P303 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): P361 Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. P353 Opláchněte kůži vodou/osprchujte. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P391 Uniklý produkt seberte. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Používejte pouze dle návodu. Zabraňte uvolnění koncentrovaného přípravku do životního prostředí. Uchovávejte na chladném místě a ve vzpřímené poloze. Uchovávejte pouze v původním obalu. Prázdnou lahev nepoužívejte na jiné účely, po spotřebování vypláchněte vodou a dejte do odpadu.