OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS WC blok 3v1 Pine 35 g

30,49 Kč

25,20 Kč bez DPH

Kód DOM-140
Počet kusů
Skladem: > 100 kusů

Domestos WC blok 3v1 Pine, 35 g

Domestos WC blok 3v1 Pine má kombinaci 3 funkcí:
Hygiena
Prevence proti vodnímu kameni
Svěžest


Použití:

Zavěste WC blok přes okraj toaletní mísy a nastavením délky držáku se ujistěte, že se nachází v proudu vody. Po rozpuštění WC bloku vyhoďte zbylý materiál do odpadkového koše. Nahraďte novým WC blokem. Po použití si opláchněte ruce.


Domestos 3v1 Power Pine WC blok

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ: P352 Omyjte velkým množstvím vody. P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Obsahuje Linalool, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on, 3,7-dimethylokta-1,6-dien-3-yl-acetát, Může vyvolat alergickou reakci.


Nebezpečné složky:

Sodná sůl kyseliny dodecylbenzensulfonové


Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfum, aromatické uhlovodíky, Alpha-isomethyl ionone, Benzyl alcohol, Citral, Eugenol, Limonene, Linalool.