OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

DOMESTOS WC blok 40 g

32,19 Kč

26,60 Kč bez DPH

Kód DOM-142*

Vyberte si jednoduše varianty produktu

Číslo artiklu Varianta produktu Počet Skladem Cena/ks
DOM-142*A

DOMESTOS WC blok Atlantic 40g

14 kusy 32,19 Kč
DOM-142*B

DOMESTOS WC blok Pine 40g

> 100 kusů 32,19 Kč
DOM-142*C

DOMESTOS WC blok Citrus 40g

> 100 kusů 32,19 Kč

Celkový počet vybraných produktů: kus(ů)

Celková cena vybraného zboží:

Domestos 3 v 1 tuhé WC bloky jsou složeny ze tří speciálních vrstev a  kombinují tak tři účinky. Likvidují prostředí pro množení bakterií. Brání tvorbě vodního kamene. Díky obsahu parfémovaného gelového proužku zanechávají dlouhotrvající svěží vůni po každém spláchnutí.

 

Návod k použití:

Zavěste WC blok přes okraj WC mísy a ujistěte se, že se nachází v proudu vody. Po rozpuštění WC bloku, doplňte klec náhradní náplní. Pokud v kleci zůstane pouze nerozpuštěný zbytek gelového proužku, vyjměte jej a vyhoďte do koše. Poté si umyjte ruce.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H317 Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Všeobecně: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: P280 Používejte ochranné brýle nebo obličejový štít. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Reakce: P302 PŘI STYKU S KŮŽÍ: P352 Omyjte velkým množstvím vody. P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: P351 Několik minut opatrně oplachujte vodou. P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. P332 Při podráždění kůže: P313 Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.