OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Dr. DEVIL Bicolor Natur Fresh 3 x 35 g

64,61 Kč

53,40 Kč bez DPH

Kód DEV-354
Počet kusů
Skladem: 24 kusy

Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.

 

Návod k použití:

Odstraňte krycí fólii a zavěste na mísu toalety. V případě, že se v důsledku neúměrného působení proudu vody jedna z krajním komor vymyje dříve, přesuňte výrobek na druhou stranu.

 

Nebezpečí:

Standardní věty o nebezpečnosti: H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné poškození očí. H412 : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P101 : Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 : Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)