OBJEDNÁVKOVÝ SYSTÉM ZBOŽÍ PRO ÚKLID A HYGIENU

Dr. DEVIL BiCOLOR Polar Aqua 3 x 35 g

74,42 Kč

61,50 Kč bez DPH

Kód DEV-352
Počet kusů
Skladem: 37 kusy

Dr. Devil BiCOLOR Polar Aqua 5BALL, 3 x 35 g

Dr. Devil BiCOLOR Polar Aqua 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.


Použití:

Odstraňte krycí fólii a zavěste na mísu toalety. V případě, že se v důsledku neúměrného působení proudu vody jedna z krajních komor vymyje dříve, přesuňte výrobek na druhou stranu.


Nebezpečné látky:

Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli
Kvartérní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylované, chloridy


Nebezpečí:

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu.
Obsahuje reakční směs 3,5-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu a 2,4-dimethylcyklohex-3-en-1-karbaldehydu, p-methoxybenzyl-acetát, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.


Složení:

15-30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-15 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (Alpha-isomethyl ionone, Citronellol, Hexyl cinnamal, Coumarin), Benzisothiazolinone.